Studijní podmínky

Skupinové kurzy pro výuku dětí

· Povinnosti poskytovatele kurzu:

 • Poskytnout dítěti kvalitní výuku cizího jazyka v příslušném typu kurzu za podmínek uvedených v této smlouvě a vytvořit pro výuku vhodné podmínky.
 • Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele vrácena z důvodu dlouhodobě trvající (min. 5 týdnů za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude dítě včas řádně omluveno a zákonný zástupce doloží lékařské osvědčení.
 • V případech níže uvedených řádně a včas vrátit školné: výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (lektora) bude v plné míře nahrazena, eventuelně vrácena alikvotní část školného. Nemůže však být uplatňován nárok na výuku od stejného učitele.

· Povinnosti zákonného zástupce dítěte:

 • Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.
 • Zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do výuky.
 • Neprodleně uvědomit poskytovatele kurzu o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména e-mail, telefonní číslo, trvalé bydliště).

· Podmínky vyučování:

 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou (na dobu trvání jednotlivého kurzu) a může být ukončena dohodou stran, výpovědí nebo okamžitým zrušením formou odstoupení od této smlouvy.
 • Provozovateli trvá nárok na zaplacení školného až do řádného ukončení smluvního vztahu.
 • Kurz má 32, případně 30 vyučovacích hodin (závisí na typu kurzu). Počet hodin je uveden na přihlášce. 
 • Pokud nebude výuka v prostorách ZŠ a ZUŠ Líbeznice z důvodů nařízení souvisejících s COVID 19 možná, kroužky poběží online.

· Školné a storno podmínky:

 • Při zápisu je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit školné a platbu za výukové materiály ve výši uvedené v přihlášce, a to převodem na účet: 2512422329/0800 dle termínů uvedených v přihlášce.

· Závěrečná ustanovení:

 • Poskytovatel kurzu si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne zákonnému zástupci alternativní kurz v jinou dobu. Pokud nebude zákonnému zástupci tato alternativa vyhovovat, poskytovatel mu neprodleně vrátí celé uhrazené školné včetně platby za výukové materiály.
 • Ze závažných důvodů si poskytovatel kurzu vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz (např. dlouhodobá pracovní neschopnost učitele nebo snížení počtu žáků ve skupině pod ekonomicky únosnou úroveň). I v tomto případě bude zákonnému zástupci nabídnut alternativní kurz v jinou dobu. Pokud mu nebude tato alternativa vyhovovat, poskytovatel kurzu mu neprodleně vrátí školné v poměrné výši.